SAFETECH เป็นศูนย์บริการจัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษา ตรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบการโดยผู้เชียวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด หรือ SAFETECH ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังมีการผลักดันเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเป็นศูนย์รวมในการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรภายในประเทศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แม้จะผ่านมา 25 ปี แล้ว SAFETECH ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้กับทุกคน เพื่อให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยในทุกๆวัน

บริการจัดอบรมสัมมนา Public Course