SAFETECH เป็นศูนย์รวมในการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรภายในประเทศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้กับทุกคน เพื่อให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยในทุกๆวัน

บริการจัดอบรมสัมมนา Public Course