หลักสูตรการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก

Globally Harmonized System (GHS) For The Basic / Mixture / หลักสูตรการจัดทำSDS
( เรียน ต่อเนื่องติดต่อ   4  วัน )

        ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ 2555    โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2555  ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำฉลากและทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งสารเดี่ยวให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีและสารผสมภายในห้าปี นับจากวันประกาศ นอกจากนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเข้าในเรื่อง GHS เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบ GHS
        2. สามารถจัดทำฉลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
        3. สามารถทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ถูกต้องตามระบบ GHS

กลุ่มเป้าหมาย   
        1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ผู้จำหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่ง แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เหมาะกับหลักสูตร GHS Basic
        2. เจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์ แลป เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic  และ Intermediate
        3. บริษัทส่งออก และ นำเข้า สารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic และ Intermediate
        4. ผู้ผลิตสารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic ,Intermediate และ  Advance

วิทยากร
        อ. ยุวดี  จอมพิทักษ์ / อาจารย์พิเศษ / อดีตผอ.ศูนย์อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ฯ ระยอง
        ผ่านการอบรม  ดูงาน ทางด้าน GHS จากต่างประเทศ , วิทยากรบรรยาย แปลและจัดทำ SDS 20 – 30 ปี

สถานประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 , สายตรงฝ่ายอบรม 02-042-9995  , 083-188-2771
Email training@safetechthailand.net   www.safetecthailand .net   FB. safetecthailand 

 

( หลักสูตรแบบเร่งรัด 4 วัน )
●  หลักสูตร GHS  Basic   
●  หลักสูตร GHS  For  Mixture GHS Intermediate & GHS  Advance )  
●  หลักสูตร  การจัดทำ SDS  (  Prepalation of SDS)

►►หน่วยฝึก จัดเอกสารอบรม และวุฒิบัตร  แก่ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

 

หมายเหตุ.-
 

ผู้เข้าอบรม ต้องนำคอมพิวเตอร์ ( Note  Book ) มาเอง ในวันอบรม  เริ่ม วันที่  2 – 4 ของการอบรม 
และให้หาข้อมูลสารเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบของสารผสม   ก่อนเข้าอบรม
เพื่อจะได้มีเวลาฝึกเขียนเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและทำฉลาก

 

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายอบรม โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรง)
                           084-469-2580, 083-188-2771, 083-189-8632

E-mail : training@safetechthailand.net