หลักสูตรสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

( ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี )

แนวคิด

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการหรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้าน สารเคมีวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ

2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

หัวข้อ 
1. คำจำกัดความ / ความหมาย สารเคมี
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
3. อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิดประเภทอันตราย, คุณสมบัติ        
4. อันตราย ผลต่อสุขภาพร่างกาย : พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง
5. หลักการป้องกันอันตรายในด้านต่างๆและการควบคุม
6. หลักการจัดเก็บสารเคมี – การขนถ่าย –การเคลื่อนย้าย- การใช้อย่างปลอดภัย
7. ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ, บรรจุภัณฑ์, เอกสารกำกับของวัตถุอันตราย
8. ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี / ผลิตภัณฑ์และการติดฉลาก (GHS)
9. การจัดทะเบียนสารเคมี SDS  ( safety  data  sheet )
10.การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ที่เกี่ยวข้อง  
11.การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล / แผนรับเหตุฉุกเฉินและ การฝึกปฏิบัติ

( หัวข้ออบรม สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของสถานประกอบการได้ )
  เช่นเรื่อง แก๊ส , สารเคมี ที่เน้นเจาะจงโดยเฉพาะ )

ระยะเวลา            1     วัน    (09.00-16.00 น.)

จัดโดย                    บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โปรแกรมการจัดอบรม

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

เวลา รายการ
09.00 -12.00


- คำจำกัดความ / ความหมายสารเคมี

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

- อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิด, ป้ายเตือน, บรรจุภัณฑ์ เอกสารกำกับ

- อันตรายต่อสุขภาพ: พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง

- หลักการป้องกันอันตรายในด้านต่างๆ

- หลักการจัดเก็บสารเคมี – การขนถ่าย-การเคลื่อนย้าย- การใช้อย่างปลอดภัย
 


12.00 -13.00
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 -14.30


- ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ, บรรจุภัณฑ์, เอกสารกำกับของวัตถุอันตราย
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี / ผลิตภัณฑ์และการติดฉลาก (GHS)
การจัดทะเบียนสารเคมี  safety  data  sheet  (SDS )
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 

14.30 -16.00
- แผนการรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
  การเตรียมการ – ขั้นตอนการปฎิบัติ / วิธีการระงับเหตุฉุกเฉิน
  จากสารเคมีหกรั่วไหล
  การฝึกปฏิบัติ วิธีการระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล
 

** กำหนดการ เวลาอบรม สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ** 

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายอบรม โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรง)
                           084-469-2580, 083-188-2771, 083-189-8632

E-mail : training@safetechthailand.net