หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับต่างๆ

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ ( จป. ) ในระดับต่างๆ   จัดในสถานประกอบการ

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  

2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ( ภาษาอังกฤษ )

3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ( ภาษาญี่ปุ่น )

4. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

5. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

6. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ 

 

 

ตัวอย่างรายละเอียด จป.บริหารภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (ภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดองค์กร

3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ หรือลูกจ้างระดับบริหาร หรือระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป

วันเวลา

หลักสูตร 2 วัน

สถานที่

ในสถานประกอบการ

กำหนดการอบรม 

 

 วันแรก

เวลา หัวข้อ
09.00 -12.00

การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

- แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

- บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

13.00 -16.00

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

- สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฎิบัติ

 

 วันที่สอง

เวลา หัวข้อ
09.00 -12.00

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

13.00 -16.00

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

 

จัดโดย

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)

88/136 ซ.G11 ม.8 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

โทร. 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรงฝ่ายอบรม) 

Fax. 0-2042-9996

E-Mail : training@safetechthailand.net