ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หลักการและเหตุผล

โรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหม้และการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงระหว่างการจัดเก็บ การใช้ การผลิต 

 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ ในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องดำเนินการจัดให้มีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ซึ่งประกอบด้วย 14 ข้อกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ. รายละเอียดของข้อบังคับฯ นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119

 

ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

สมัครอบรมลดภาษี

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร 

วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

พนักงานที่บริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ที่ปรึกษาการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต นักวิชาการ