หลักสูตรการเก็บรักษาวัตถุอันตราย(ติวสอบบุคลากรเฉพาะ)

หลักการและวัตถุประสงค์

       ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการสอบ ตามประกาศ เรื่องการกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2551 นั้น เนื่องจากยังมีบุคลากรบางท่านที่ยังไม่สามารถสอบผ่านได้   

       บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสารเคมีสามารถบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย, จัดทำแผนผังการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และ จัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร

1 อ.จรินทร์  วีรโอฬารสิทธิ์ 

  - ผู้จัดการด้านความปลอดภัย บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์

  - ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย Hazardous Substances Logistics Association (HASLA)

  - ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 อ.ยุวดี  จอมพิทักษ์

 - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 - ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย, GHS, จัดทำSDS

ระยะเวลา หลักสูตร  2  วัน  ( เวลา 9.00  - 16.00  น. )  ตามกำหนดการจัดอบรมนี้

สมัครอบรมลดภาษี

อนึ่ง ทาง บริษํทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเลื่อนการจัดอบรม

กรณีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ตั้งไว้ คือ  15 คน 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 , สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995, 083-188-2771