หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง & บ่งชี้อันตราย

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment ) ใช้ในการค้นหาอันตรายในการทำงาน

2. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและเสริมงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยง และขจัดความสูญเสีย

3. เป็นแนวทางในการทดลองฝึกเขียนแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้เอง หรือ เสนอแผนส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หัวข้อ 1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ การชี้บ่งอันตราย

2. การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                        3. เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง  เช่น วิธี HAZOP  Check  List, What  if ,   FTA ,  FMEA  ,  JSA  

                        4. แบ่งกลุ่มทำ Work Shop   ฝึกการเขียนแผน

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประเมินความเสี่ยง และมีความรู้ด้านกระบวนการผลิต