การอบรมดับเพลิงขั้นสูง ปี 2562 ครึ่งปีหลัง

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง safetech

 

สมัครอบรมลดภาษี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงอย่างจริงจัง  สามารถที่จะก้าวไปเป็นเจ้าหน้าที่หลักของทีมดับเพลิงในสถานประกอบการ โดยมีความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถทำการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่าง ๆ  การควบคุมเพลิงด้วยกำลังคนน้อย  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงการเป็นหัวหน้าทีมชุดดับเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถทำเรื่องกับราชการขอรับรองการเป็นครูฝึกดับเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม

- ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับทางราชการกำหนด

- เป็นเจ้าหน้าที่หลักในทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ

- ผู้ที่จะก้าวไปเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิง

- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯลฯ

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี

-  อันตรายของพนักงานดับเพลิง (Fire Hazard)

-  การเข้าหาไฟ ด้วยการใช้ฝอยน้ำ (Water fog attack)

-  เทคนิคการใช้กำลังพลน้อย (Minimum manpower)

-  การประเมินสถานการณ์ (Size-up)

-  ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการดับเพลิง

-  ไฟไหม้ลักษณะต่างๆ และการควบคุม

-  การดับไฟแก๊ส

-  วิธีการใช้โฟม และการคำนวณอัตราการฉีดโฟม

-  การวางแผนก่อนเข้าดับไฟ และการฝึกทำแผน ( Pre Fire Attack Plan )

ภาคปฏิบัติ

-  ฝึกทบทวนการเคลื่อนที่เป็นทีม

-  ฝึกการเข้าหาไฟด้วยน้ำ

-  การเข้าดับไฟโดยใช้น้ำคลุมไฟจริงเป็นทีม

-  เทคนิคการใช้กำลังพลน้อย

-  การเข้าคลุมไฟจริงโดยใช้กำลังพลน้อย

-  การเข้าควบคุมไฟ และการเข้าดับไฟจริงในลักษณะต่าง ๆ เป็นทีม

 

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง SAFETECH

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง SAFETECH

ภาพการอบรมในรุ่นที่ผ่านมา

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง SAFETECH

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง SAFETECH

การอบรมดับเพลิงขั้นสูง SAFETECH