โปรแกรมจัดอบรมความปลอดภัย SAFETECH ปี 2562 ครึ่งปีหลัง