หลักสูตร การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก ปี 2562 ครี่งปีหลัง

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ 2555 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำฉลากและทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งสารเดี่ยวให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีและสารผสมภายในห้าปีนับจากวันประกาศ นอกจากนี้ ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเข้าในเรื่อง GHS เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบ GHS 

2. สามารถจัดทำฉลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ถูกต้องตามระบบ GHS 


กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ผู้จำหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่ง แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เหมาะกับหลักสูตร  GHS Basic

2. เจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์ แลป เหมาะกับหลักสูตร GHS Basic และ Intermediate

3. บริษัทส่งออก และ นำเข้า สารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic และ Intermediate

4. ผู้ผลิตสารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS Basic, Intermediate และ  Advance


วิทยากร

อ.ยุวดี  จอมพิทักษ์ / อาจารย์พิเศษ ม.กรุงเทพธนบุรี

อดีตผอ.ศูนย์อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

วิทยากรผ่านการอบรม สัมมนา ดูงาน ทางด้าน GHS จากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น มาแล้ว

 

สมัครอบรมลดภาษี

สถานประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 - 23,  สายตรงฝ่ายอบรม 02-042-9995  มือถือ 083-188-2771 

โทรสาร 02-042-9996

Email training@safetechthailand.net    Website www.safetecthailand .net