หลักสูตร Introduction to Process Safety Management (PSM) and Risk Based Process Safety

 

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและความปลอดภัยกระบวนการผลิตบนปัจจัยความเสี่ยง

จัดโดย  บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

หลักการและเหตุผล

          ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยโดยมีกำหนดบังคับใช้ ในนิคมอุตสากรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีเจตนาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต   การจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบและการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม  โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564  ในการนี้ทางบริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดหลักสูตรอบรมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตความปลอดภัยกระบวนการผลิตบนปัจจัยความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ในสถานประกอบอย่างมีประสิทธิผลทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์จากสารเคมี

 
 

สมัครอบรมลดภาษี

สถานประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 - 23,  สายตรงฝ่ายอบรม 02-042-9995  มือถือ 083-188-2771 

โทรสาร 02-042-9996

Email training@safetechthailand.net    Website www.safetecthailand .net