บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบ & ตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (PSM) ในสถานประกอบการ

บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด  (SAFETECH)

  • บริการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (PSM) ในสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตกับการนิคมอุตสาหกรรม
  • บริการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต  ตามข้อบังคับ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
  • บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ PSM, ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการ, จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ :  BCM  &  BCP  ( Business Continuity Management  & Business Continuity  Plan ) รวมถึงการทบทวน  ปรับปรุง  แก้ไข และ การฝึกซ้อม BCP , ให้คำปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในแบบต่างๆ  การประเมินความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยงสารเคมี , การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและการจัดทำรายงาน , บริการจัดทำSDS เป็นต้น

 

สถานประกอบการใดสนใจ   ติดต่อ ได้ ที่ คุณนงนุช  โทร.  02- 042-9995 , 02-042-9993 – 4 ต่อ 21 และ  มือถือ  083-188-2771 

E-Mail : training@safetechthailand.net

และ อาจารย์ยุวดี จอมพิทักษ์  โทร 081-632-7682

E-Mail : yuchompituk@gmail.com