หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อใช้ในการค้นหาอันตรายในการทำงาน

2. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและเสริมงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยง และขจัดความสูญเสีย

3. เป็นแนวทางในการทดลองฝึกเขียนแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้เอง

        4. เป็นประโยชน์ สำหรับการ สถานประกอบการที่ทำระบบ  PSM และ ISO 45001

 

หัวข้อ

1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ การชี้บ่งอันตราย

2. การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

3. เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง  เช่น วิธี HAZOP  Check  List  , What if, FTA, FMEA, JSA

4. แบ่งกลุ่มทำ Work Shop  

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประเมินความเสี่ยง และมีความรู้ด้านกระบวนการผลิต