หลักสูตรการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ติวสอบบุคลากรเฉพาะ ปี 2563

หลักการและวัตถุประสงค์

ตามที่  กรมโรงงานอุตสาหกรรม     ได้จัดให้มีการสอบ ตามประกาศ เรื่อง  การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย   มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2551 นั้น เนื่องจากยังมีบุคลากรบางท่านที่ยังไม่สามารถสอบผ่านได้   

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสารเคมีสามารถบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย , จัดทำแผนผังการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และ จัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ