เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ Alco-Sensor FST

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา

 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะทั่วไป 

เป็นเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่องโดยตรง (Direct Test) หรือเก็บลมหายใจแบบเป่าผ่าน (Passive Test) ใช้งานง่ายและให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยํา 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นชนิด Electrochemical Fuel Cell สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอระเหยของสารอื่นที่อาจปะปนมากับลมหายใจ และมีความแม่นยําในการตรวจวัดโดยได้รับการรับรองจาก US DOT 

2. สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ในช่วง 0-400 mg% (0.000-0,400 BrAC) และมีความไวในการวัดไม่เกิน 10 วินาที สําหรับตัวอย่างลมหายใจที่มีหรือไม่มีแอลกอฮอล์ปะปน 

3. มีจอแสดงผลชนิด Backlit LCD มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง 

4. ในการตรวจวัดสามารถใช้งานร่วมกับหลอดเป่าลมหายใจแบบเป่าตรง เมื่อต้องการวัดแบบ direct test หรือ Road block หรือใช้หลอดเป่าลมหายใจแบบกรวย เมื่อต้องการวัดแบบ passive test 

5. สามารถปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องด้วยวิธี wet bath simulator หรือ dry gas standard ได้ 

6. ได้รับการรับรองคุณภาพจาก National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สามารถนําผลไปใช้ทางกฎหมายได้ (Evidential test) 

7. สามารถเรียกแสดงข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งสุดท้ายโดยแสดงผลที่หน้าจอของเครื่อง 

8. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA จํานวน 2 ก้อน และสามารถทําการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง 

9. สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 - 50°C 

10. ตัวเครื่องทําจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด ABS/Polycarbonate ให้ความแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทก 

11. หลอดเป่าลมหายใจออกแบบให้เฉพาะกับการใช้ร่วมกันกับเครื่องตรวจฯ ซึ่งให้ความปลอดภัยต่อผู้ตรวจวัด 

12. เป็นเครื่องมือที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2551 

13. อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

     13.1 ยางหุ้มเครื่องป้องกันการกระแทก 

     13.2 สายคล้องข้อมือ 

     13.3 กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง 

     13.4 หลอดเป่าลมหายใจ แบบยาวสําหรับเป่าตรง (Direct test) 25 อัน 

     13.5 หลอดเป่าลมหายใจ แบบกรวยสําหรับเป่าผ่าน (Passive test) 2 อัน 

14 เป็นผลิตภัณฑ์ INTOXIMETERS ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น ALCO-SENSOR FST 15 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 1 ชิ้น

 

Download Spec  English   ภาษาไทย

 

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายขาย โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 11-15
                           081-920-2580, 089-497-5276, 081-634-3134

E-mail : safe19912000@hotmail.com