หลักสูตรพัฒนาบุคลากร HR 1 Human Resource Development

หัวข้อหลักสูตรต่างๆ มีดังนี้

1. การบริหาร “คน” สำหรับผู้บังคับบัญชา (People Management for Line Manager)

2. เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อให้ได้คนที่ “ใช่” (Interview Technique for Selection)

3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของคน และองค์กร (Performance Management)

4. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI – Key Performance Indicator)

5. การติดตามประเมินผล ภายหลังการฝึกอบรม (Training Follow-Up for Supervisor)

6. การสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication & Co-ordination)

7. ศิลปะของผู้นำและหัวหน้างาน (Art  of  Leadership  and Supervisor )

8. สร้างพลังแห่งสติกับทีมงาน (Power of Mindfulness inspires Teamwork)