หลักสูตรพัฒนาบุคลากร HR 2 (Human Resource Development)

มีหัวข้อหลักสูตรดังนี้

1.  หลักสูตรวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วยทีมงาน (Safety Culture Team Building)  1  วัน

2.  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร Team  Building

3.  หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพพนักงาน

4.  หลักสูตร Safety Coaching

5.  หลักสูตรการสร้างทัศนะคติที่ดีในการทำงานและการทำงานเป็นทีม

6.  หลักสูตรการทำงานให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพ

7.  หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบ

8.  หลักสูตร Executive Presentation skill

9.  หลักสูตร ภาวะผู้นำ

10. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำ

11. หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาลูกน้อง

12. หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา

13. หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน  on the job  training

14. หลักสูตร งานบริการสุดยอดหน้าที่