หลักสูตรการจัดการสารเคมีอันตรายและขอใบอนุญาตสภาวิชาชีพฯ ด้านสารเคมี

 

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557 โดยอาศัยอำนาจแห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ พ.ศ. 2551 กำหนดให้

ผู้ปฎิบัติงานที่รับผิดชอบงานในห้องปฏิบัติการ วิจัย วิเคราะห์ตรวจสอบ การผลิต การใช้ แปรรูป บรรจุ เก็บรักษา บำบัด การออกแบบและควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย อาทิ การนำเข้า ส่งออก ขนส่ง ขนถ่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม รวมถึงงานให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล การตรวจวินิจฉัย และการตรวจสอบและรับรอง ความปลอดภัยทางเคมี ในห้องปฎิบัติการ และการจัดการสารเคมีอันตราย ตาม ลักษณะและ ประเภทของงานที่กล่าวข้างต้น (รายละเอียด หมวด 1 ของ ข้อบังคับ พ.ศ.2557)

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมี โดยกำหนดให้ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 8 ปี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม การปฎิบัติงาน ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทั้งนี้ มีบทลงโทษ กล่าวไว้ ใน หมวด 9 มาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ว่าผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 41 และมาตรา 56 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ โดยมิได้รับใบอนุญาต จาก สภาวิชาชีพ ฯ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดูรายละเอียดของข้อกฎหมายดังกล่าว คลิกที่นี่

► จึงขอเชิญสถานประกอบการ พิจารณาตัวบุคคล ที่มีคุณสมบัติจบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี หรือสาขาอื่น ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านสารเคมี ( น้อยกว่า 8 ปี ) เข้าอบรมและการประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

► ด้วยลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ในสถานประกอบการจำเป็นต้องมีบุคคลที่ได้รับการรับรองทางคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ ออกใบอนุญาตการประกอบอาชีพ อันมีผลในอนาคตข้างหน้า ต่อเครดิต ความน่าเชื่อถือ ในการเซ็นอนุมัติรับรองงาน การติดต่อกับหน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากนี้ จะมีการออกกฎหมาย และ บังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ พ.ศ. 2551 และ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เคมีเทคนิค หรือคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ( อ้างอิงจากข้อบังคับสภาวิชาชีพ ฯ สารเคมี ฉบับ 2 ปี 2560 ) และสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฯ ก่อนเข้าอบรม และ เข้าอบรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจบจากหลักสูตรนี้แล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ฯ

 

 

** Download ใบสมัครเข้าอบรม