หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หลักการ

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ( ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2559  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ในสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)หลายแห่งได้เตรียมงบประมาณเพื่อจะขอรับการตรวจประเมินตรวจภายนอก ในการนี้ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกนอ.แล้ว ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตรวจภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

● ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ. 

● ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ.

● ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ. 

 

กำหนดวันอบรม วันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

จำนวนผู้เข้าอบรม    30    คน 

 

คณะวิทยากร

1.    อาจารย์พิเชษฐ  พูลสมบัติภิญโญ     IEAT  PSM  External Auditor register number  I-0001

2.    อาจารย์สุรักษ์   สุจริตพุทธังกูร        IEAT  PSM  External Auditor register number  I-0014

 

     ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )