หลักสูตร การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก ปี 2564

อบรมการจัดทำGHS การจัดทำ SDS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

(GHS)  For   Basic , Mixture ,  การจัดทำ SDS

อบรมรุ่นทั่วไป ปี 2564

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ 2555 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้องจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำฉลากและทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งสารเดี่ยวให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีและสารผสมภายในห้าปี  นับจากวันประกาศ นอกจากนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเข้าในเรื่อง GHS เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบ GHS 

2. สามารถจัดทำฉลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ถูกต้องตามระบบ GHS 

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ผู้จำหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่ง แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เหมาะกับหลักสูตร  GHS  Basic

2. เจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์ แลป เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic  และ Intermediate

3. บริษัทส่งออก และ นำเข้า สารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic และ Intermediate

4. ผู้ผลิตสารเคมี เหมาะกับหลักสูตร GHS  Basic ,Intermediate และ  Advance

วิทยากร อ.ยุวดี  จอมพิทักษ์ / อาจารย์พิเศษ / อดีตผอ.ศูนย์อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ฯ ระยอง

ผ่านการอบรม  ดูงาน ทางด้าน GHS จากต่างประเทศ , วิทยากรบรรยาย แปลและจัดทำ SDS 20 – 30 ปี

 

กำหนดการอบรม หลักสูตร GHS  ปี 2564  

โดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด  SAFETECH

1.  GHS  BASIC LEVEL   [ ค่าอบรม ท่านละ  2,300 บาท ]

9 มีนาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

27 เมษายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

5 สิงหาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

6 ตุลาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

4 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

2.  GHS FOR  MIXTURE     [ค่าอบรม ท่านละ    4,500 บาท ]

24- 25 มีนาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

17- 18 มิถุนายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

16-17 กันยายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

17-18 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

3.  การจัดทำ SDS       [ค่าอบรม ท่านละ    4,500 บาท ]

ผู้เข้าอบรม  ต้องผ่านการอบรม  หลักสูตร GHS for  BASIC  และ GHS  MIXTURE  มาก่อน 

13-14 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

18- 19 สิงหาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

21-22 ตุลาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

24-25 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์  

รวม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วุฒิบัตร

( ราคาค่าอบรม ยังไม่รวม VAT  7 % )

สถานประกอบการ สามารถ หัก  ณ ที่จ่าย 3 %  + นำใบเสร็จ ลดหย่อนภาษี ร้อยละร้อย (200%)

 

เฉพาะ ***  หลักสูตร GHS FOR  MIXTURE   และ การจัดทำ SDS  :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะต้องเตรียม คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มาด้วย    เพื่อใช้ในการฝึกการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต