หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ สำหรับลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง ปี 2564

หลักการและเหตุผล
    เพื่อช่วยให้นายจ้างปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป              
    ในการนี้ บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด  มองเห็นว่า การอบรมหลักสูตรลูกจ้างจะเป็นประโยชน์สำหรับ กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้รับเหมา  หรือ ขายสินค้าบริการที่จะต้องเข้าไปทำงานติดตั้งอุปกรณ์ให้ กับสถานประกอบการที่มีระเบียบความปลอดภัย หรือสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  จึงได้จัดการอบรม เปิดเป็นรุ่นทั่วไปให้ความรู้ก่อนการเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่ โดยได้จัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์บรรยายและทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฯ   สามารถนำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้ในสถานประกอบการที่ตนเองสังกัดและคู่ค้า  ได้อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
ผลที่ได้รับจากการอบรม
    พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ และเป็นการสร้างเครดิตให้กับกลุ่มผู้ปฎิบัติงาน ในการออกไป ติดตั้งงานภายนอกด้วย