อบรมออนไลน์ แนวทางกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาตรฐานการจัดการ ตาม ISO 31000

 

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน