บริการจัดอบรมสัมมนา Inhouse Course

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั่นจั่น (แบบ 3 ชม.)

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั่นจั่น (แบบ 3 ชม.)

เหมาะสำหรับผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี หรือเกิดสถิติอุบัติเหตุหรือนำปั่นจั่นที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปั้นจั่น (Crane)

หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปั้นจั่น (Crane)

เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับ ปั้นจั่น/เครน (Crane)ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรสารเคมีอันตราย การระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

หลักสูตรสารเคมีอันตราย การระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

ฝึกปฏิบัติจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่สถานประกอบการมีอยู่

หลักสูตรการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet)

หลักสูตรการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet)

เปลี่ยนจาก เดิมที่ใช้ MSDS เป็น SDS

หลักสูตรการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตรการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตราย และ ติวสอบเป็นบุคคลากรเฉพาะ

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และมี การฝึกปฎิบัตินวดหัวใจกับหุ่นคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการรับเหตุฉุกเฉินสำหรับทีม ERT

หลักสูตรการรับเหตุฉุกเฉินสำหรับทีม ERT

บริการจัดอบรมในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 วัน