บริการด้านสิ่งแวดล้อม

ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ( Ergonomics )

ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ( Ergonomics )

ตรวจวัดทางด้านกายภาพ

ตรวจวัดทางด้านกายภาพ

บริการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศและโลหะหนักในบรรยากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค น้ำทิ้ง น้ำบาดาล น้ำประปา

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย

บริการจัดทำและแปลเอกสารความปลอดภัย SDS

ให้บริการจำแนกสารเคมีและการทำฉลากตามระบบสากล GHS

ให้บริการจำแนกสารเคมีและการทำฉลากตามระบบสากล GHS

ให้บริการจำแนกสารเคมีต่างๆและจัดทำฉลากตามระบบ GHS