หัวข้ออบรมสัมมนา SAFETY TRAINING COURSES

หัวข้ออบรมสัมมนา SAFETY TRAINING COURSES

 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์
 หลักสูตร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001
 หลักสูตรการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
เคยมั้ย..ที่มีการการปวดหลังหรือปวดต้นคอเมื่อนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ
 หลักสูตรการบริหารจัดการ จัดเก็บสารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย
หลักสูตร 1 วัน และหลักสูตร 2 วัน
 หลักสูตรการรับเหตุฉุกเฉินสำหรับทีม ERT
 BBS: Behavior Based Safety
กำจัดพฤติกรรมเสี่ยง นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร
 หลักสูตรการใช้รถฟอร์คลิฟต์ อย่างปลอดภัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ผู้ขับขี่ และผู้ควบคุมดูแลจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขับขี่และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
 การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่าน..
 การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับคนขับรถผู้บริหาร
สำหรับคนขับรถบุคคลสำคัญ หรือ ผู้สนใจ
 หลักสูตร การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก(แบบเร่งรัด)
หลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑ์และการติดฉลากให้เป็นไปตามระบบสากล
 หลักสูตรการอบรม หลักการระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล
ป้องกันเหตุจากสารเคมีอันตรายในโรงงาน ด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานในการระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล
 หลักสูตรการขนส่งสารเคมีอันตรายตามระบบ UNRTDG
 หลักสูตร ดับเพลิงขั้นสูง
Advance Fire Fighting Training Course
 ON-Scene Fire Commander Course
 หลักสูตรการวางแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ
EMERGENCY HANDLING MANAGEMENT
 ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แบบ 1 และ2 วัน