รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าในโรงงาน ปี 2550
 กฏกระทรวง ก.อุตสาหกรรม การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เพิ่มก่อสร้างอาคารใหม่ โรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กฎกระทรวง ก.อุตสาหกรรม การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ ปี 2551
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ปี 2555
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ปี 2556
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย ปี 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ปี2558
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ปี 2550
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม การทดสอบวัดความรู้เพื่อจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะฯ เก็บรักษาวัตถุอันตราย 2553