รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าในโรงงาน ปี 2550
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ ปี 2551
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ปี 2555
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ปี 2556
 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย ปี 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ปี2558
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ปี 2550
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม การทดสอบวัดความรู้เพื่อจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะฯ เก็บรักษาวัตถุอันตราย 2553