รวมกฎหมายด้านความปลอดภัย จาก กระทรวงแรงงาน

 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547
 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547
 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจัาง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547
 กฎกระทรวงแรงงานฯ มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ปี 2549
 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
 กฎกระทรวงแรงงานฯ มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ปี 2558
 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552
 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับรอง ปี2558
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในการป้องกันอันตรายจากรังสี ปี2548
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบสมุดสุขภาพประจําตัวลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงฯปี2551
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง วิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ปี2553
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง วิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ปี 2553
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ.2553
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ปี 2554
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง วิธีการเงื่อนไขการอบรมผู้บริหารหัวหน้างานลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย ปี2555
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี2556