หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

BBS: Behavior Based Safety

เดิมมักเข้าใจผิดคิดว่า  วิธีการที่ดีที่สุด คือ การทำให้พนักงานตระหนัก  จะเกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย  แล้วพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ต้องการ

 

แต่ปัจจุบัน พบแล้วว่า เปลี่ยนพฤติกรรมก่อน  จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย นำไปสู่การปฎิบัติที่ยั่งยืน  จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

 

                   อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานป้องกันได้

                   ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

                   ฝ่ายจัดการมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจาการทำงาน

                   ความปลอดภัยเป็นสภาพการจ้าง

                   การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน

                   ต้องบังคับให้ปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย และแก้ไขสภาพและการกระทำไม่ปลอดภัยทันที

                   ต้องสอบสวนทั้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

 

Agenda

          เวลา

                         รายละเอียด

           วัตถุประสงค์

9.00   -  9.10

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ทราบวัตถุประสงค์

9.10   - 10.00

คำจำกัดความและสาเหตุของอุบัติเหตุ