แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (เพิ่มอีก 42 ชั่วโมง)

  คณะวิทยากร  :  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.วีระ ซื่อสุวรรณ , รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกุล , อ.ยุวดี  จอมพิทักษ์  , อ.สายใจ พินิจเวชการ

  ระยะเลาฝึกอบรม  :  รวมระยะเวลา 7  วัน

วันแรก
9.00-12.15 น.
ชี้แจงหลักสูตรและPretest (8.30-9.00)
-  แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการบ่งชี้อันตราย
-  การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
13.15-16.30 น.
-  ฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย โดยวิธี HAZOP

วันที่ 2
9.00-12.15 น.
-  การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย Check list, what if Analysis และการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี FTA, FMEA
13.15-16.30 น.
-  ฝึกปฏิบัติชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี ETA TASK Analysis, JSA
-  ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

วันที่ 3
9.00-12.15 น.
-  หลักการจัดทำแผนงานโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
-  การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
13.15-16.30 น.
-  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

วันที่ 4
9.00-12.15 น.
หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
-  สิ่งแวดล้อมและสิ่งคุกคามคุณภาพและขอบเขตการดำเนินงานและความปลอดภัย
-  การจัดทำโปรแกรมการประเมินการสัมผัส
-  กลวิธีในการประเมินการสัมผัสและการบริหารจัดการสิ่งคุกคาม
-  ขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดทำรายงาน
13.15-16.30 น.
-  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสง เสียง

วันที่  5
9.00-12.15 น.
-  แนวความคิดเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ
-  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
-  การตรวจวัดสภาพความร้อนและประเมินภาระงาน
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและการควบคุมและป้องกันอันตราย
13.15-16.30 น.
-  แนวความคิดเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ
-  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
-  การตรวจวัดสภาพความร้อนและประเมินภาระงาน
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและการควบคุมและป้องกันอันตราย

วันที่  6
9.00-12.15 น.
การตรวจวัดและการประเมินการสัมผัสเสียง
-  แนวคิดเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ
-  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียง
-  ขั้นตอนและเทคนิคในการตรวจวัด การคำนวณ และการประเมินระดับเสียง
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
-  การควบคุมอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
13.15-16.30 น.
-  ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดและการประเมินระดับเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงหลายๆลักษณะ (เสียงดังคงที่ เสียงดังไม่คงที่) โดยพนักงานสัมผัสเสียงในระยะเวลาแตกต่างกัน
-  ฝึกปฏิบัติการคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ย นำเสนอผลการปฏิบัติและแนวทางการปรับปรุง

วันที่  7
9.00-12.15 น.
การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง
-  แนวความคิดเกี่ยวกับอันตรายของแสงและผลกระทบต่อสุขภาพ
-  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
-  การตรวจวัดความเข้มแสงและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
-  การควบคุมและป้องกันอันตราย
13.15-16.30 น.
-  ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดและการประเมินความเข้มแสงสว่างแบบจุดและแบบพื้นที่ทั่วไป
-  นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
-  การจัดทำรายงานการตรวจวัดและการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-  Post Test และสรุปผลประเมินผลการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม (16.30-17.00 น.)

 

กำหนดการอบรม  ปี  52

จป.วิชาชีพ   (เพิ่มเติม 42  ซม.)

12 - 13 , 19 - 20 , 25 - 26 - 27  มี.ค 52

 ณ  รพ.เอกชัย  (สมุทรสาคร )

4 -5 , 11 - 12 , 17 - 18 - 19  มิ.ย 52

รร. นิรันดร์แกรนด์

8 - 9 , 15 - 16 , 19 - 20 - 21 ต.ค 52

KU  HOME  ม.เกษตร  (บางเขน)

 

 

 

  อัตราค่าอบรม
       หลักสูตร จป.วิชาชีพ ราคาค่าอบรมคนละ   5,800 บาท   VAT 7 %   406 บาท   รวมเป็น 6,206 บาท

  ใบสมัคร

   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

         บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

         942 ถนนบรมราชชนนี  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

         โทร. 0-2881-8571,0-2435-2385-6  ต่อ 41- 44

          e-mail. safe19912000@hotmail.com
      
          โทรสาร. 0-2881-8570

 


 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.safetechthailand.net