แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

คณะกรรมการความปลอดภัย

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตามกฎกระทรวงแรงงาน  กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ฯ พ.ศ. 2549  และ
ประกาศกรมสวัสดิการ ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการ ฯ พ.ศ. 2549 ให้อบรม 12 ชั่วโมง

 สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

1. รู้สาเหตุของอุบัติเหตุอันตราย และการแก้ไขในแนวทางใหม่ที่สามารถอุบัติเหตุได้ไม่ต่ำกว่า 80% และก้าวไปสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์
2. รู้หลัการป้องกันสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ
3. รู้ขั้นตอนการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรายละเอียดของการบริหารและกิจกรรมความปลอดภัยที่ดำเนินการ
     ประจำวัน/สัปดาห์/ เดือน
4. รู้แนวทางที่สามารถพัฒนาระบบความปลอดภัยที่เป็นอยู่ให้ได้มาตรฐานสากลหรือพัฒนาการดำเนินงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม
5. รู้กฎหมายความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 11 เรื่องได้

  วิทยากร  :  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

  กำหนดการอบรม  :  ระยะเวลาอบรมรวม  2  วัน

วันแรก
9.00-12.00 น.
หมวดที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
  - แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
    ในการทำงาน
  - การพิจารณาแผนงาน และ โครงการความปลอดภัยในการทำงานและความ
    ปลอดภัยนอกงาน

12.00-16.00 น.
หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความ
    ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
  - สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
  - การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
  - การสำรวจความปลอดภัย

วันที่ 2
9.00-12.00 น.
หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
  - การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

13.00-16.00 น.
  - การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
  - การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  - การประชุมและการติดตามงาน

 

  โปรแกรมการอบรมหลักสูตร จป. บริหาร และ หัวหน้างาน ประจำปี   2552

กำหนดการอบรม

จป.บริหาร

กำหนดการอบรม

จป.หัวหน้างาน

12-13 มี.ค. 52

รร.แกรนด์อินคำ

22 -23 เม.ย. 52

ศูนย์พัฒนาฯ (ระยอง)

29 - 30 ก.ค.52

ม.สุโขทัย ฯ

7 - 8 ก.ค. 52

ม.สุโขทัย ฯ

14 - 15 ต.ค. 52

KU HOME ม.เกษตร

6 - 7 ต.ค. 52

รร.นิรันดร์แกรนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ อบรม คปอ.

19 - 20 พ.ค.52 รพ.เอกชัย (สมุทรสาคร)

27 - 28 ส.ค. 52  รร.นิรันดร์แกรนด์

28 - 29  ต.ค. 52  ม.สุโขทัย ฯ

 

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ค่าอบรมท่านละ 1,700 บาท ยังไม่รวม vat 7%

ใบสมัคร

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

         บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

         942 ถนนบรมราชชนนี  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

         โทร. 0-2881-8571,0-2435-2385-6  ต่อ 41- 44

          e-mail. safe19912000@hotmail.com
      
          โทรสาร. 0-2881-8570

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.safetechthailand.net