แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

หลักสูตรการขนส่งสารเคมีอันตรายตามระบบUNRTDG

 

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)

 

หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 เพื่อให้นายจ้างได้ดำเนินการในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 โดยให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรการอบรม และวิทยากร ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว คือ  หัวข้อการอบรมจะต้องอิงตามประกาศของกรมและใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง   

ฉะนั้น การอบรมในหลักสูตรนี้ จึงเป็นการดำเนินการ  เพื่อสนองเจตนารมณ์ ของกฎหมายดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดองค์กร การพิจารณานโยบาย แผนงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำรายงาน และเสนอแนะมาตรการ หรือ แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

        3.  เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        เป็นนายจ้างเจ้าของกิจการ หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร  บังคับบัญชา และ ผู้แทนลูกจ้าง  , จป.วิชาชีพ  หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ( สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 )

 

วันเวลา         

หลักสูตร 2 วัน

 

สถานที่

ในสถานประกอบการ

 

กำหนดการอบรม

 

วัน / เวลา

เรื่อง

 

วันแรก

9.00-12.00 .

 

 

 

 

 

 

13.00-16.00 .

 

 

 

หมวดที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

  - แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  - การพิจารณาแผนงาน และ โครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

 

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

  - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549

  - สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ

  - การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  - การประชุมและการติดตามงาน

 

 

วันที่ 2

9.00-12.00 .

 

13.00-16.00 .

 

 

หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ

- การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

  - การสำรวจความปลอดภัย 

  - การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

  - การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

จัดโดย                

. ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

        942 ถ.บรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัต 

กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-881-8571, 02-435-2385-6 

โทรสาร : 02-8818570

Email : training@safetechthailand.netติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.safetechthailand.net