การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 1 วัน

 

DEFENSIVE DRIVING

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในการขับรถและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน

2. เพื่อให้เข้าอบรมรู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน อบรม  (ภาคทฤษฎี)

เนื้อหา

 • ความหมายของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • มูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
 • การเตรียมการก่อนออกรถ 
 • การใช้ความเร็วในสถานการณ์ต่างๆ 
 • ความสม่ำเสมอในการใช้กระจกหน้ามองกระจกหลัง / ข้างทุก ๆ 10 วินาที     
 • การเลือกใช้ช่องทางเดินรถ การใช้สัญญาณไฟ การทิ้งระยะห่างจากการคันหน้า
 • การเข้าและออกจากทางแยกทางร่วม(ความเร็ว / หยุด / ช่องทาง /มองข้ามไหล่
 • การเลี้ยว การเข้าโค้ง   
 • การปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร  การแซง การพักเท้าซ้ายบนแป้นคลัตช์   
 • การใช้เบรคเท้า  สมาธิในการขับรถ  การสังเกตการณ์  / การคาดการณ์ล่วงหน้า 
 • การแก้ไขก่อนเกิดอุบัติเหตุ  และการใช้เสียงนำสมอง

วิทยากร คัดวิทยากรในด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ จาก เชลล์ , กรมการขนส่ง, SCG อาทิ  : อ.สมปอง  คงนิ่ม, อ.พีรเดช  ดำชื่น, อ.วิโรจน์  ศิริไพบูลย์, อ.สมพงษ์  ใจซื่อ

ตารางการอบรม

เวลา หัวข้อฝึกอบรม
 07.50 – 08.00 น.  ลงทะเบียน/ เปิดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
 08.00 – 09.00 น  ปรัชญาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ / สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ
 09.00 – 12.00 น  บัญญัติ 8 ประการ เทคนิคการขับเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 12.00 – 13.00 น  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 15.00 น.  เทคนิคการขับเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (ต่อ)
 15.00 – 16.30 น.  การมองกวาดและการใช้เสียงนำสมอง

 

จัดโดย

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายอบรม โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรง)

                 084-469-2580, 083-188-2771, 083-189-8632

E-Mail : training@safetechthailand.net