ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

 

หลักการและเหตุผล

โรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหม้และการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงระหว่างการจัดเก็บ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ ในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องดำเนินการจัดให้มีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ซึ่งประกอบด้วย 14 ข้อกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ. รายละเอียดของข้อบังคับฯ นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 14 ข้อกำหนด และความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการจัดทำระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ ในสถานประกอบการ
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่จะตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหาร 
  • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
  • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา 
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • พนักงานที่บริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
  • ที่ปรึกษาการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต นักวิชาการ

ทีมวิทยากร

● อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกูล

   - วิศวกรและที่ปรึกษาอิสระ 

   - อดีตวิศวกรอาวุโสทางด้านพัฒนาวัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

   - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

   - อดีตผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด

● นายสมศักดิ์    คีตสิน 

   - อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์  จำกัด (มหาชน) 

   - อดีตผู้จัดการส่วนการผลิตและส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

● อ.กิตติชัย    เหลืองอบอุ่น

   - อดีตผู้จัดการแผนกสนับสนุนความปลอดภัยอาชีวอนามัย บริษัท ไออาร์พีซี จากัด ( มหาชน)

● อ.กุลภาค    ดาวพิเศษ

  วิทยากร และ ที่ปรึกษาอิสระ  /  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต,ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็น วิศวกรกระบวนการผลิตในบริษัทชั้นนำ - ผู้จัดการฝ่ายงานคุณภาพ

  การผลิต / ซ่อมบำรุง /  อาชีวอนามัยความปลอดภัย   ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัท อูเบะ ประทศไทย 

  ผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก ในโรงงานปิโตรเคมีนำร่อง 3 บริษัท คือ SCG , PTTGC  และ JBE 

  ภายใต้การสนับสนุน ของ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   และ การนิคมแห่งประเทศไทย 

● อ.จรินทร์   วีรโอฬารสิทธิ์  
ที่ปรึกษา (Consultant) :
    - ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
    - ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)
วิชาการ (Academic) :
    - คณะอนุกรรมการ วิชาชีพสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณะทำงานจัดทำคู่มือความปลอดภัยสารเคมีอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    - อาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาอาชีวอนามัย รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ ระบบควบคุมอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ประสบการณ์  (Experience) :  มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ คือ
    - ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
    - ด้านกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
    - ด้านการจัดเก็บสารเคมีอันตรายการออกแบบระบบการตรวจความปลอดภัยอาคารคลังสินค้าอันตราย
    - ด้านการบริหารจัดการแผนฉุกเฉินและการระงับเหตุสารเคมี
    - ด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าอันตราย
    - ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีอันตราย

 
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต