บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบ & ตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (PSM) ในสถานประกอบการ

บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด  (SAFETECH)

  • บริการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (PSM) ในสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตกับการนิคมอุตสาหกรรม
  • บริการให้คำปรึกษา การทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยง   Risk   assessment   และ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  , การจัดทำSDS   เป็นต้น
  • ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นที่ปรึกษา โดย ศูนย์ข้อมูลปรึกษา  สำนักงานบริหารหนี้  กระทรวงการคลัง  และ ผ่านการรับรอง เป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก ประเภทนิติบุคคล    จากการนิคมอุตสาหกรรม ฯ ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองในการดำเนินการจัดทำ ระบบ ISO 9001 เริ่มปี 2550  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
  • นอกจากนี้ ยังขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ กับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  กระทวงแรงงาน    และ จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมทั้งหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ,หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน และภายนอก ระบบ PSM  

 

สถานประกอบการใดสนใจ   ติดต่อ ได้ ที่ คุณนงนุช  โทร.  083-188-2771 

E-Mail : training@safetechthailand.net  :  psmsafetech@gmail.com

บริการให้คำปรึกษา การทำระบบ  PSM

ติดต่อ อาจารย์ยุวดี จอมพิทักษ์  โทร 081-632-7682

E-Mail : yuchompituk@gmail.com

หรือ  คุณณัฐิกา โทร  063- 814-5197    อีเมล์  service.besafeinnovation@gmail.com