หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจประเมินระบบภายใน ISO45001:2018

( ISO 45001: 2018   requirements  & Internal Audit)

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety  management  systems – Requirements  with  guidance  for  use) เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2561 โดยมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการ OH&S และแนวทางในการนำไปใช้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง OH&S กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน OH&S และการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน OH&S  โดยได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานนี้ได้จัดเตรียมแนวทางและข้อกำหนดเพื่อให้นำใช้กับระบบและโครงสร้าง ในการปกป้องพนักงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ลงและยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบการ จัดการที่มีอยู่เดิม    หรือจะนำไปใช้เสริมกันโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ   ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การนำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสมรรถนะของงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่มีกาปรับเปลี่ยนใหม่ และแนวทางการดำเนินงานการตรวจประเมินภายในของระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   

การตรวจประเมินระบบภายใน ISO45001:2018

การตรวจประเมินระบบภายใน ISO45001:2018

การตรวจประเมินระบบภายใน ISO45001:2018