หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 พ. ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับสารเคมีอันตรายร้ายแรง เช่น สารพิษ (Toxics) สารก่อมะเร็งและสารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทำปฏิกิริยารุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได้ (Explosives) สารกัดกร่อน (Corrosives) ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เป็นต้น ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545  กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ   เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องมีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  

บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจำกัดเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมสามารถที่จะจัดทำและดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.ทราบและเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์    

วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559         

2.มีความรู้เกี่ยวกับการทำระบบ การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต 

3.ทราบแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณ ที่กนอ. กำหนด 

2.ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4545 kg หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เว้นแต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ซึ่งนำมาใช้ เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่นใช้สำหรับหม้อน้ำหรือเติมยานพาหนะ 

ผู้เข้าอบรม

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการ ความปลอดภัย กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบำรุง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM