หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยงานขนส่งสินค้าอันตราย

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับงานขนส่งสินค้าอันตราย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สรุปกฎหมายและข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย

2. ด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินจากการขนส่ง

3. การจัดทำมาตรฐานเอกสารการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าอันตราย

กลุ่มเป้าหมาย : คลังสินค้าท่าเรือวัตถุอันตราย  ,  ผู้ประกอบการที่มีการขนส่งสินค้าอันตราย 

ลักษณะการอบรม : การบรรยาย ประกอบวีดีทัศน์

วิทยากร : อาจารย์จรินทร์   วีรโอฬารสิทธิ์  ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย