บริการ ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้า ประจำปี ตามกฎหมาย

 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

ให้บริการ "ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้า (ประจำปี) ตามกฎหมาย"

หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้านับว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ทั้งภาคบริการ  หรือภาคการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน   ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย  จึงต้องมีการตรวจสอบ  เห็นได้จากการออกกฎกระทรวง "กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

ข้อ.5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน และรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานฯ และ พศ.2558 กระทรวงแรงงานได้มีการออก "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558" สาระสำคัญคือ

ข้อ.12  นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีฯ ประกาศกำหนดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ต้องดำเนินการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดของกฎหมาย  ซึ่งต้องกระทำโดยวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

- เป็นไปตามขนาดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ

วัน เวลา ในการตรวจสอบ

- ร่วมกันพิจารณาระหว่างสถานประกอบกิจการ และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ฯ

แนวทางการตรวจสอบ

- ตามแบบฟอร์ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ตามแบบฟอร์ม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เครื่องมือหลักในการตรวจสอบ

1.เครื่องมือตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน และระบบสายดิน

2.กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermoscan

3.Thermo Infared

4.มัลติมิเตอร์สำหรับงานไฟฟ้ากำลัง

5.เครื่องมือตรวจสอบสายดินของเต้ารับไฟฟ้า

6.เครื่องมือ อื่นๆ ตามสภาพความจำเป็นในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

โดยทีมวิทยากรสามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง  มืออาชีพประสบการณ์นานนับ10 กว่าปี เช่น อ. ชัยยา ปาณาราช , ผศ.ศักรินทร์  โสนันทะ

แนวทาง

สถานประกอบกิจการจัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน เพื่อนำพาวิศวกรเข้าพื้นที่ตรวจสอบ และรับฟังข้อคิดเห็นระหว่างการตรวจสอบ

ติดต่อ : นงนุช ผู้ประสานงาน  โทร :  083-188-2771

ภาพการตรวจสอบ มิเตอร์ สายอากาศ หม้อแปลง  ภาพการตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ