หลักสูตรการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ติวสอบบุคลากรเฉพาะ ปี 2564

หลักการและวัตถุประสงค์

ตามที่  กรมโรงงานอุตสาหกรรม     ได้จัดให้มีการสอบ ตามประกาศ เรื่อง  การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย   มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2551 นั้น เนื่องจากยังมีบุคลากรบางท่านที่ยังไม่สามารถสอบผ่านได้   

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสารเคมีสามารถบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย , จัดทำแผนผังการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และ จัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ทาง บริษํทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเลื่อนการจัดอบรม

กรณีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ตั้งไว้ คือ  12  คน 

กำหนดการจัดอบรม    

17-18  มีนาคม 2564  โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์

28-29  เมษายน 2564 โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์

22-23  มิถุนายน 2564 โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์

30-31  สิงหาคม 2564 โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์

15-16  พฤศจิกายน 2564   โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์