ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor ปี 2564

หลักการและเหตุผล

โรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหม้และการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงระหว่างการจัดเก็บ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ ในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องดำเนินการจัดให้มีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ซึ่งประกอบด้วย 14 ข้อกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ. รายละเอียดของข้อบังคับฯ นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 14 ข้อกำหนด และความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการจัดทำระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ ในสถานประกอบการ

3. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่จะตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ผู้เข้ารับการอบรม

• ผู้บริหาร 

• วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

• วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา 

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

• พนักงานที่บริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

• ที่ปรึกษาการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต นักวิชาการ

 

โปรแกรมจัดอบรม

รุ่น 1 15 - 17 มีนาคม   2564 จัด ณ โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ

รุ่น 2 14 - 16 มิถุนายน   2564 จัด ณ โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ

รุ่น 3 27 - 29 ตุลาคม   2564 จัด ณ โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ

 

 

Download  1.ใบสมัครอบรม 

                2.รายละเอียดการชำระเงิน