การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM ปี 64

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 พ. ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับสารเคมีอันตรายร้ายแรง เช่น สารพิษ (Toxics) สารก่อมะเร็งและสารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทำปฏิกิริยารุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได้ (Explosives) สารกัดกร่อน (Corrosives) ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เป็นต้น ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545  กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ   เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องมีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  

บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจำกัดเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมสามารถที่จะจัดทำและดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.ทราบและเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559         

2.มีความรู้เกี่ยวกับการทำระบบ การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต 

3.ทราบแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณ ที่กนอ. กำหนด 

2.ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4545 kg หรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เว้นแต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ซึ่งนำมาใช้ เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่นใช้สำหรับหม้อน้ำหรือเติมยานพาหนะ 

ผู้เข้าอบรม

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการ ความปลอดภัย กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบำรุง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับจากการอบรม

                    นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ร่วมกับ มาตรฐาน ISO 45001 ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ค่าลงทะเบียน      คนละ  5,500 บาท ( ราคา นี้ ยังไม่รวม VAT 7 % ) (สามารถชำระหลังอบรมให้เครดิต 30 – 45 วัน )

              สามารถหัก   ณ   ที่จ่าย  3 %    และ สามารถนำใบเสร็จ ลดหย่อนภาษี 200 % 

กำหนดการอบรม / สถานที่จัด

22 - 23    เมษายน 2564

13 - 14    กรกฎาคม 2564

 11 - 12    ตุลาคม 2564 

จัด   ณ   โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

 

การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM

การสมัคร กรอกใบสมัคร มาที่  ฝ่ายอบรม  อีเมล์ training@safetechthailand.net

ติดต่อฝ่ายอบรม  โทรศัพท์ 02- 042 9993-4 ต่อ 21-23  / 02- 042 9995 ( ตรง )  083-188-2771 ,  083-189-8632

การชำระเงิน ชำระก่อนวันอบรม/วันอบรม  เช็คในนาม บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี    บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

●    ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 065–2–01365-7 บัญชีออมทรัพย์

●    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 162-4-22855-5 บัญชีออมทรัพย์ 

●    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 094-234480-3 บัญชีออมทรัพย์ 

 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

88/136 หมู่8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105534107978 (สำนักงานใหญ่)