การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยง Train the Trainer Behavior Based Safety BBS ปี 64

 

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  ขั้นแรกพนักงานต้องมีความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่ จึงต้องดูแลความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บริหาร แขกเยี่ยมชม แม้ว่า ผู้บังคับบัญชาจะดูแลได้ดีเพียงใด ความผิดพลาด เผลอเลอพียงเล็กน้อยก็ยังเกิดเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งผลก็ของมันตกกับ ตัวพนักงาน ผู้รับเหมาที่หน้างาน เพราะเป็นผู้รับความความเสี่ยงโดยตรง ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนให้พนักงานมากกว่าบริษัทฯ เสียอีก

“เพื่อนช่วยเพื่อน Peer To Peer” เป็นโครงการที่มีเป้าหมาย คือ พนักงานสังเกตกันเอง แล้ว ช่วยเตือน/ชม ด้วยความหวังดี ห่วงใย และ ชมด้วยความจริงใจ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และแนวทางการปฏิบัติในการกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงาน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับพนักงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Trainer นี้ มีบทบาทในการแนะนำให้ Trainees ทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นและผลที่คาดจะได้รับจากโครงการ BBS-P2P หน้าที่ของเจ้าของพื้นที่        นอกจากดูแล ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแล้ว ยังต้องสังเกตเพื่อนร่วมงาน สื่อสาร ให้ทราบว่า เราพอใจกับพฤติกรรมของเพื่อนโดยการชมเชย และให้คำแนะนำด้วยความห่วงใยหากพบพฤติกรรมเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าจะทำตามทันที

Trainer จะวางเป้าหมาย แนะนำบอกให้ Trainees ต้องปฏิบัติได้แก่ การสังเกตเพื่อนร่วมงานในพื้นที่ พูด และเขียนบันทึกลงในแบบฟอร์ม และส่งรายงาน ตรวจสอบผลของการส่งรายงาน ดำเนินการประมาณ 6 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ที่จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้ BBS แก่พนักงาน

 

ระยะเวลา         หลักสูตร 1  วัน   9.00 – 16.30 น.

 

13  พ.ค. 64 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

15  ก.ย. 64 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

 9  พ.ย. 64 โรงแรมดิไอเดิ้ล  เรสซิเดนซ์   ใกล้นิคมนวนคร   ปทุมธานี

 

วิทยากร    อาจารย์วีระ  ซื่อสุวรรณ ( ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ) 

ค่าอบรม ท่านละ 2,500 บาท ( ราคานี้ ยังไม่รวม VAT 7 % )