การจัดเก็บสารเคมีในคลังสินค้าและการควบคุมอุบัติภัย ปี 64

วัตถุประสงค์ : 

          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุ อันตรายได้อย่างถูกต้อง

          2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดพื้นที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตาม กฎหมายบังคับ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อการอบรม

- กฎหมายที่มีเกี่ยวกับสารเคมี

  - อันตรายสารเคมีและวัตถุอันตราย

- การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ

- วิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

- ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

- กรณีสารเคมีรั่วไหลในแต่ละคลาส มีวิธีการในการควบคุมอย่างไร

- การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีหก, รั่วไหล ไฟไหม้  ฯลฯ (workshop)

 

 

ระยะเวลา ( เวลา 9.00  - 16.00  น. )   

 

15 มิถุนายน   2564 โรงแรมคิงปาร์ค   ตรงข้ามซีคอนสแควร์  ศรีนครินทร์

25 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

การจัดเก็บสารเคมีในคลังสินค้า

การจัดเก็บสารเคมีในคลังสินค้า