การบริหารจัดการสารเคมีอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ ปี 64

    ในปัจจุบัน  ยังมีสถานประกอบการจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการสารเคมีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องระบบการจำแนก และการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตราย พ.ศ.  2555 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ( Safety Data Sheet ) [SDS]   ตามระบบ GHS และตามประกาศ กฎกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ผู้ที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งกฏหมายดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติมากมายและยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ     
    บริษัทศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดอบรม เรื่องการบริหารจัดการสารเคมีตามกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ มีความเข้าใจในเรื่องกฏหมายและทราบแนวทางการบริหารจัดการสารเคมี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

กำหนดจัดอบรม หลักสูตร  2  วัน    เวลา    9.00 – 16.000 น. 

 

3 - 4    มีนาคม 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์

28 - 29 มิถุนายน 2564 โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ 

27 - 28 กันยายน 2564 เดอะคอนเน็คชั่น  MRT ลาดพร้าว

29 - 30 พฤศจิกายน 2564 เดอะคอนเน็คชั่น  MRT ลาดพร้าว