หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving เร่งรัด 1 วัน ปี 64

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และแยกแยะอันตรายและความเสี่ยงได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการใช้และบำรุงรักษารถอย่างถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อรถเสีย

ผู้เข้าอบรม      คนขับรถที่ต้องการสร้างมาตรฐานการขับรถระดับคุณภาพ /คนขับรถให้ผู้บริหาร VIP

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สถิติอุบัติเหตุ, ความเร็วคือความตาย, ปาดหน้า, ขับจี้
 2. องค์ประกอบสำคัญของผู้ขับขี่,การปรับแนวคิดเชิงบวก และหัวใจสำคัญของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 3. กฎการขับรถอย่างปลอดภัย
 4. ขับรถอย่างไรไม่ชนท้ายคันหน้า(เว้นระยะห่างจากคันหน้า)
 5. สี่แยกร้อยศพ, ไฟเขียวจราจรสัญญาณแห่งความตาย
 6. การป้องกันไม่ให้รถแหกโค้ง
 7. การแซงรถยุทธการที่เสี่ยงภัย
 8. การใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการใช้เบรกมือ
 9. เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ (ขับกลางคืน, หมอกลง และฝนตก)
 10. การใช้เกียร์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (เกียร์อัตโนมัติ, เกียร์ธรรมดา และคลัตช์)
 11. การใช้พวงมาลัย
 12. การใช้แตร,ไฟแว๊ป,ไฟเบรก
 13. การขับรถโดยใช้เสียงนำสมอง
 14. การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน, หลังใช้งาน และตรวจตามระยะเวลาที่กำหนด
 15. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (เบรกแตก, ยางระเบิด และการพ่วงแบตเตอรี่)

วิทยากร ทีมวิทยากรในวงการด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประสบการณ์บรรยายทั่วประเทศ  และผลงานทางวิชาการ ตำราเทคนิคการขับรถดูแลรักษาเครื่องยนต์

อัตราค่าอบรม คนละ  3,500 บาท ( ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )  

                     หัก ณ ที่จ่าย ได้ 3 % 

           จัดอาหารเที่ยง , เบรคกาแฟ , หนังสืออบรม และ วุฒิบัตร 

จัดโดย     บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

โปรแกรมการจัด 

28  กุมภาพันธ์  2564

30  พฤษภาคม  2564

13  กรกฎาคม  2564

26  กันยายน   2564

28  พฤศจิกายน  2564

สถานที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท  ปทุมธานี (ทุกรุ่น)

ตารางการฝึกอบรม

08.30-09.00 เปิดฝึกอบรมและทำแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00-10.15 สถิติอุบัติเหตุ/มูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ/การปรับแนวคิดเชิงบวก

10.15-10.30 พัก

10.30-12.00 ความหมายของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ/หัวใจสำคัญของการ ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ/กฎการขับรถอย่างปลอดภัย /ตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 ทดสอบปฏิบัติการขับรถ

14.30-14.40 พัก

14.40-17.00 ปฏิบัติการขับรถ(ต่อ) และทำแบบทดสอบหลังอบรม

ติดต่อฝ่ายอบรม  โทรศัพท์ 02- 042 9993-4 ต่อ 21-23  / 02- 042 9995 ( ตรง )   083-188-2771 ,  083-189-8632