หลักสูตร ISO 45001 : 2018 (1 วัน) ปี 64

             องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety  management  systems – Requirements  with  guidance  for  use) เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2561 โดยมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการ OH&S และแนวทางในการนำไป ใช้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง OH&S กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน OH&S และการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน OH&S  โดยได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ มาตรฐาน  ISO 45001 :2018     มาตรฐานนี้ได้จัดเตรียมแนวทางและข้อกำหนดเพื่อให้นำใช้กับระบบและโครงสร้าง ในการปกป้องพนักงานและลดความเสี่ยงต่างๆลง     และยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบการ จัดการที่มีอยู่เดิม    หรือจะนำไปใช้เสริมกันโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ   ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การนำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสมรรถนะของงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      และใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่    และแนวทางการดำเนินงานของระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม          ผู้บริหาร  คณะทำงาน OHSAS18001 (ISO45001), OHSMR

กำหนดการอบรม

17  มิถุนายน      2564 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

11  พฤศจิกายน   2564 โรงแรมดิไอเดิ้ล  เรสซิเดนซ์ ใกล้นิคมนวนคร ปทุมฯ

ผลที่ได้จากการอบรม สามารถทำตามข้อกำหนด  ISO 45001 : 2018   ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 - 23,  สายตรงฝ่ายอบรม 02-042-9995  มือถือ 083-188-2771 

โทรสาร 02-042-9996

Email training@safetechthailand.net    Website www.safetecthailand .net