ข้อกำหนดและการตรวจประเมินระบบภายในระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยฯ ISO 45001:2018 ปี 64

 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management systems – Requirements  with  guidance for use) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการ OH&S และแนวทางในการนำไปใช้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง OH&S กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน OH&S และการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน OH&S  โดยได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001 :2018 มาตรฐานนี้ได้จัดเตรียมแนวทางและข้อกำหนดเพื่อให้นำใช้กับระบบและโครงสร้าง ในการปกป้องพนักงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ลงและยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบการจัดการที่มีอยู่เดิม หรือจะนำไปใช้เสริมกันโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การนำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสมรรถนะของงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  และใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ และแนวทางการดำเนินงานการตรวจประเมินภายในของระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม ผู้บริหาร  คณะทำงาน OHSAS18001  (ISO45001), OHSMR
 
ระยะเวลา         2  วัน ( 9.00 – 16.00 น.)
ผลที่ได้จากการอบรม สามารถทำตามข้อกำหนด  ISO 45001 : 2018   ได้อย่างมีประสิทธิผล
 
โปรแกรมการจัดอบรม
22 -23   มีนาคม       2564 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์
13 - 14  กรกฎาคม    2564 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์
 
อัตราค่าอบรม คนละ   4,500 บาท  ( ยังไม่รวม VAT 7 % )  หัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 % 
( อาหารเที่ยง ,เบรกน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม , วุฒิบัตร )
จัดโดย บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   จำกัด   SAFETECH
 
ติดต่อ ฝ่ายอบรม   บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด  safetech
Tel.. 02–042 –9995  (ตรง) 02-0429993-4 ต่อ 21 –23  ,08-31882771  ,  08-31898632
Fax. 02–042-9996       Email.training@safetechthailand.net  
 www.safetechthailand.net       FB.safetechthailand