หลักสูตร การบริหารความปลอดภัยงานขนส่งสินค้าอันตราย ปี 64

การบริหารความปลอดภัยงานขนส่งสินค้าอันตราย

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับงานขนส่งสินค้าอันตราย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. Update  2021 ( กฎหมายและข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย )
  2. ด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินจากการขนส่ง
  3. การจัดทำมาตรฐานเอกสารการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าอันตราย

 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย คลังสินค้าท่าเรือวัตถุอันตราย

ผู้บริหาร /  ผู้จัดการ /  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   และหน่วยงานกำกับดูแลการขนส่งสารเคมี

 

ระยะเวลา: 1   วัน     9.00 – 16.00   น. 

วิทยากร: อ. จรินทร์   วีรโอฬารสิทธิ์ 

  • ประสบการณ์การบริหารระบบการขนส่งสารเคมีอันตรายมากกว่า 15 ปี 
  • ที่ปรึกษากลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินการขนส่งสารเคมีอันตราย
  • ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย Hazardous  Substances Logistics  Association (HASLA)

 

กำหนดการอบรม

24  เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี

 5   ตุลาคม 2564 โรงแรมดิไอเดิ้ล  เรสซิเดนซ์ ใกล้นิคมนวนคร ปทุม

24   พฤศจิกายน  2564 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์ 

 

อัตราค่าอบรม คนละ 2,500 บาท ( ยังไม่รวม VAT 7 %)

รวม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วุฒิบัตร

** สามารถหัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 % ****และลดหย่อนภาษี  ร้อยละร้อยสิ้นปี 

 

อนึ่ง ทาง บริษํทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเลื่อน

การจัดอบรม     กรณีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ตั้งไว้ คือ  12  คน  

 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net