หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( first aid ) ปี 64

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

หลักการและเหตุผล

การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรีบปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยผู้ประสบอุบัติภัยด้วยวิธีที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมและทันท่วงที จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บได้รับความเจ็บป่วยน้อยลงหรือสามารถช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยไว้ได้ ผู้ทำหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัย ,ทีมรับเหตุฉุกเฉิน  ทีมระงับเหตุ ( ERT :  Emergency Respond Team) ควรจะได้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR),  การห้ามเลือด, การทำแผล, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปั๊มหัวใจ, อุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ

 

หัวข้อ

  1. หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล การตรวจขั้นตอน
  2. การห้ามเลือด
  3. บาดแผล ( การทำแผลเบื้องต้น )
  4. กระดูกข้อเคล็ดเคลื่อน
  5. ช็อค สลบหมดสติ
  6. เมื่อถูกสารเคมี กรด ด่าง สัมผัสระคายเคือง ไหม้ผิวหนัง
  7. ไฟฟ้าช็อต  ดูด
  8. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
  9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  10. การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

 

วิธีการฝึกอบรม อบรม  /  สาธิต

 

เวลา 6  ชั่วโมง  (09.00-16.00 น.)

 

วิทยากร พยาบาลวิชาชีพ  และ พยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน ประสบการณ์กู้ชีพประจำโรงพยาบาล  และ ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยสารเคมีวัตถุอันตราย 

 

ระยะเวลา 1   วัน   (09.00-16.00 น.)

14  พฤษภาคม    2564

22  ตุลาคม        2564

25  พฤศจิกายน   2564

โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

 ( ทุกรุ่น )

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อัตราค่าอบรม คนละ 2,500 บาท ( ยังไม่รวม VAT 7  %)

รวม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วุฒิบัตร

** สามารถหัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 % ****และลดหย่อนภาษี  ร้อยละร้อยสิ้นปี 

 

อนึ่ง ทาง บริษํทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเลื่อน

การจัดอบรม     กรณีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ตั้งไว้ คือ  15 คน  

 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net