หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ปี 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน  กำหนดให้ นายจ้าง ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน    จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ    ในการนี้บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจำกัด (SAFETECH )     ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การรับรองเลขทะเบียน จป. 62 -  016  ได้ จัดการอบรม หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมายดังกล่าว  ตามรายละเอียดนี้

● คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ( สำหรับคนไทย ) 

ราคาค่าอบรม      คนละ 2,200  บาท   (  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )

กำหนดการอบรม

 

10 - 11 มีนาคม 2564 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์
10 - 11 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์
  3 - 4 สิงหาคม 2564 โรงแรม เอวาน่า บางนา
  4 - 5 ตุลาคม 2564 โรงแรม เอวาน่า บางนา

● คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (ภาษาญี่ปุ่น)

ราคาค่าอบรม       คนละ 10,000  บาท  ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

กำหนดการอบรม

 

26 - 27 สิงหาคม 2564 โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
14 - 15 ตุลาคม 2564 โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หมายเหตุ.- วันอบรมผู้เข้าอบรม ต่างประเทศ เตรียม สำเนาพาสปอร์ต   และคนไทยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 

**กรณีผู้เข้าอบรม ไม่ถึง 12 คน หน่วยฝึกขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนกำหนดการอบรม

ติดต่อสอบถาม / สมัครอบรม    

กรอกใบสมัคร ส่งมาที่  EMAIL: training@safetechthailand.net   หรือ    โทรสาร 02-042-9996

สอบถาม โทร 02-042-9993-4  ต่อ 21 – 23 , เบอร์ตรง 02-042-9995  www.safetechthailand.net

กรณีจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

88/136  หมู่ 8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105534107978 (สำนักงานใหญ่)

สามารถ หัก ณ ที่ จ่าย 3 %

สถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้ ไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย ( 200 %)